16-11-1395, 18:34

فاز دوم طرح ريزي برمبناي هلدينگ‌هاي تخصصي

پیاده‌سازی فاز دوم طرح ریزی با هدف نظارت تخصصی بر شركت‌های زیرمجموعه و استفاده از فرصت‌های هم افزایی مبتنی بر زنجیره ارزش در هریك از حوزه‌های كسب و كار انجام می‌پذیرد.
در فاز دوم طرح ریزی ساختار گروه شرکت سرمایه گذاری اهداف برمبنای هلدینگ‌های تخصصی، ایجاد هلدینگ‌های تخصصی و طبقه‌بندی كلیه شركت های ذیل آنها در برنامه كار  شركت سرمایه‌گذاری می‌باشد. به منظور طراحی اثربخش ساختار گروه، در گام اول، جهت تعیین جایگاه هر شركت در زنجیره‌های ارزش گروه شرکت سرمایه گذاری اهدافف ساختار موجود روه شرکت سرمایه گذاری اهداف با تاكید بر شناسایی مزیت‌های رقابتی ناشی از بهره برداری از فرصت های هم‌افزایی بین شركت های زیرمجموعه، مورد بررسی و مطالعه می‌باشد.

تمامی حقوق این سایت برای شرکت سرمایه گذاری اهداف محفوظ می باشد